Generalforsamling

Afholdes mandag 21/11-2022 kl. 19.00 i klubhuset.

Der serveres kaffe og kage. Drikkevarer kan købes

Evt. spørgsmål rettes til Formand Gert Bøyesen, e-mail: gert2307@gmail.com

Til orientering er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Kirsten Mikkelsen (modtager genvalg)
Jøren Langwagen og Holger Petersen (modtager ikke genvalg)
***

Der vil være fremlæggelse af 1 regnskabsår; 1/10-2021 til 30/9-2022 – Vil være fremlagt i klubhuset efter 14. nov.
****

Dagsorden iht. vedtægterne §8, læs herunder. Vedtægter findes på hjemmesiden: www.flsk.dk under “om FLSK” og “under referater og vedtægter” – øverst.

 • 7 Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo november.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. oktober.

Bestyrelsen indkalder både skriftligt i klubhuset og elektronisk pr. mail eller SMS, senest 14 dage før. I indkaldelsen vil der være angivet dagsorden og evt. indkomne forslag.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og kun ved personligt fremmøde.

 • 8 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Valg af udvalg.
 10. Eventuelt.

 • 9 Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6 , § 15 og § 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, efter begæring fra 1/3 stemmeberettigede

medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, lige som alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Date

nov 21 2022
Expired!

Time

19:00 - 19:00
Category